بدون خصايص انفرادى مردم مانند چوپانان "آركاديا" در يك زندگى يكنواخت و رضايت محض و محبت متقابل به سرخواهند برد، ولى درچنين حالى استعدادهاى نهانى آنها به حال نطفه باقى خواهد ماند و رشد نخواهد كرد. پس بايد از اين روح انفرادى و رقابت و  خيرخواهى  و از اين ميل غيراجتماعى به تملك و قدرت سپاسگزار بود. ... انسان آرزومند اتفاق و يگانگى است ، ولى طبيعت بهتر مى داند كه براى پيشرفت انواع چه لازم است ، طبيعت خواهان تنازع است تا انسان مجبور شود نيروهاى خود را به كار اندازد و مواهب و استعدادهاى طبيعى خود را جلوتر ببرد.

                                                     ايمانوئل كانت

                                                      از كتاب " تاريخ فلسفه " اثر " ويل دورانت " ترجمه " عباس زرياب "

+ نوشته شده در پنجشنبه شانزدهم بهمن 1393ساعت 14:36 توسط ز.م |

از چاى با طعم عشق و دارچين خبرى نيست

امروز قهوه ام را تلخ مى خورم

و فكر نمى كنم

مى گذارم آشپزخانه مرا ببلعد.

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم دی 1393ساعت 22:51 توسط ز.م |

... هر كسى همان كه هست باقى مى ماند. آزادى هميشه تنها براى آينده است٠ در گذشته ديگر نمى توان آن را پيدا كرد٠هيچ كس نمى تواند گذشته ى ديگرى براى خودش انتخاب كند٠ هرچيزى كه  اتفاق مى افتد همان گونه پيش مى آيد كه بايد باشد٠ بعدا و متعاقبا همه چيز اجتناب ناپذير است ، اما پيشتر هيچ چيز٠ تنها مسئله بيدار شدن از روياست٠ با اين همه ما از پى آزادى مى دويم. كار ديگرى از دست مان برنمى آيد، اما آزادى براى ما هميشه گامى به جلوست مانند سراب ، هميشه در لحظه ى بعد ، هميشه در آينده است. و آينده تاريك است ، ديوارى سياه و نفوذناپذير جلو چشمان آينده هست. نه، از بين دو چشم ما مى گذرد درست از ميان سرهامان . ما نابيناييم، آينده چشم ما را كور كرده است ٠ ما هرگز نمى بينيم كه چه چيزى پيش رويمان قرار دارد، هرگز ثانيه ى بعد را نمى بينيم تا اين كه بينى مان را خرد وخمير مى كنيم . تنها چيزهايى را كه ديده ايم مى بينيم ، و اين يعنى : نيستى٠

                                                                                                                    آينه در آينه ( هزارتونامه) ، ميشائيل اِنده

+ نوشته شده در یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 23:27 توسط ز.م |

اشتباه در علت ومعلول

ما ناآگاهانه درپى اصول و آموزه هايى هستيم كه با حال و هواى درونى ما همخوان باشد و از اين رو در نهايت چنين به نظر مى آيد كه تو گويى اين اصول و آموزه ها را درست براى شخصيت ما پديد آورده اند و امنيتى پايدار به ما ارزانى مى دارند، در حالى كه مطلب كاملًا خلاف اين است  . به نظر مى رسد انديشه و قضاوت ما ، در نهايت مبدل به علت وجودى ما مى شود، اما در واقع خود دليلى بر آن است كه چنين يا چنان مى انديشيم و قضاوت مى كنيم. اما چيست آنچه ما را به چنين  نمايشى طنز آميز و ناآگاهانه وامى دارد؟ رخوت و راحتى و در عين حال ميل به خودپسندى ، هر سه در كنار هم در وجود و انديشه مان حالتى منحصر به فرد مى يابد، زيرا همين حالت سبب احترام ، اعتماد و قدرت مى شود. 

از كتاب " آدمى با ديگران/ گزين گويه هاى نيچه" ترجمه على عبداللهى

+ نوشته شده در سه شنبه هشتم مهر 1393ساعت 0:48 توسط ز.م |

دنياى خواب زده را كابوس هم بيدار نمى كند

غرب خشونت را بازى مى كند

شرق خشونت را زندگى مى كند

ننگ بر آيينى كه جان ستاندن را روا مى دارد

ننگ بر توهم قدرت كه سيرى ناپذير است

ننگ بر انسان كه گرگ انسان است.

+ نوشته شده در جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 14:45 توسط ز.م |

... و بدان كه مرگ واژه اى از درون خالى است و معنايى جز نبودن ندارد. پس دوستدار زندگانى باش و بدان آنان كه آدميان را از مرگ در بيم و هراس مى افكنند، دروغگويانى اند كه مردمان جهان را سر به سر بنده ى خويش مى خواهند، آنان كه هر دم از زيبايى ها و سرخوشى هاى زندگى هراسيده و گريخته اند، چونان ضحاك كه سايه ى ترس و بيم مرگ را در سراسر جهان پراكند و مردمان را در زنجير ترس خويش كشيد ... چه ضحاك باشى و چه فريدون در برابر مرگ يك سان ايد، چونان آتشى كه خار و گل را با هم مى سوزاند و نابود مى كند، ولى بودن تو در خوشى هايى ست كه چشيده اى و چشانده اى ...

                                                                                   از كتاب " فريدون پسر فرانك " نوشته ى عليرضا محمودى ايرانمهر

+ نوشته شده در پنجشنبه دوم مرداد 1393ساعت 8:46 توسط ز.م |

در جهان سوم

همه چيز كدر است

از آسمان گرفته تا رابطه 

داشتنِِ ماسك الزامى ست.

 

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 0:12 توسط ز.م |

پنجره اى كه 

به بادها مجال ندهد

دهانش را خاك مى گيرد. 

                         " غلامرضا بروسان "

+ نوشته شده در شنبه هفتم تیر 1393ساعت 0:52 توسط ز.م |

ديشب خوابِ رفتن را ديدم

در امتداد جاده اى كوهستانى 

وتو پيش از من رفته بودى ...

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 13:5 توسط ز.م |

اگر چيزهاى گران قيمت نمى توانند چندان ما را شاد كنند، پس چرا به اين شدت مجذوب آنها هستيم؟ ... اشياء در بعد مادى اداى چيزى را درمى آورند كه مى خواهيم در بعد روان شناختى به دست آوريم. ما بايد در افكار خود تجديد نظر كنيم ، ولى فريفته ى قفسه هاى جديد ى مى شويم. ژاكتى كشميرى را به عنوان جايگزينى براى هم صحبتى با دوستان مى خريم.

... " باورهاى باطلِ" اطرافيان مان درك نادرست ما را از نيازهايمان بدتر مى كند، باورهايى كه سلسله مراتب طبيعى نيازهاى ما را منعكس نمى كنند و بر تجمل و ثروت بيش از دوستى و آزادى و تفكر تأكيد مى كنند. ... و ما از طريق همنشينى موذيانه ى چيزهاى زايد با ديگر نيازهاى فراموش شده ى خود ، فريفته و گمراه مى شويم. 

                                                                                           از كتاب " تسلى بخشى هاى فلسفه " / آلن دوباتن

+ نوشته شده در سه شنبه سی ام اردیبهشت 1393ساعت 0:2 توسط ز.م |

مطالب قدیمی‌تر